Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae gwaith dymchwel bellach wedi dechrau ar hen gartref gofal diffaith Tŷ Darran yn Rhisga.
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a thema 2023 yw ‘Pobl Gyffredin’.
Mae cynghorwyr o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi elwa o fynychu cyfres o ymweliadau â Fferm Gelliargwellt Uchaf yng Ngelligaer i ddarganfod rhagor am weithrediadau Bryn Group ar y safle.
Mae ymchwil newydd*, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian
Mae Gwasanaethau Caffael, ar y cyd â Cartrefi Caerffili, yn gwahodd sefydliadau sy'n dymuno tendro am y Cytundeb Fframwaith ar gyfer Technegol Tai, Gweithrediadau Atgyweirio Tai (HRO) a Strategaeth Cynnal a Chadw Asedau Cynlluniedig (PAMS) i sesiwn ymgysylltu â chyflenwyr.
Bydd y bont droed ger Cylchfan Pwll-y-pant, Caerffili, yn cael ei hailosod ddydd Gwener 27 Ionawr.