Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Ymgyrch Siôn Corn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn ymateb anhygoel gan drigolion, ysgolion a busnesau unwaith eto.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu ei gynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft ar gyfer 2023/24, ynghyd â manylion y cynlluniau i gau bwlch rhagamcanol o £48 miliwn mewn cyllid dros y ddwy flynedd nesaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar y paratoadau i ddatblygu cynllun byw bywyd hŷn newydd ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
I gydnabod yr anawsterau mae trigolion yn eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng costau byw ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mewn partneriaeth â'r gymuned a'r sector gwirfoddol, yn datblygu rhwydwaith o Fannau Croesawgar (neu Ganolfannau Clyd) ledled y Fwrdeistref Sirol.
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi elwa o gael trafodaeth trwy gydol y flwyddyn gyda thrigolion trwy ‘Drafodaeth Caerffili’.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion i fynegi eu barn ar sut mae'n delio â chartrefi gwag.