Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Oeddech chi'n gwybod, ni waeth ble y cawsoch chi eich geni, os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn 16 oed neu'n hŷn, gallwch chi nawr bleidleisio yn etholiadau'r Senedd 2021. Mae hwn yn newid mawr i'n democratiaeth yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i filoedd o bleidleiswyr newydd ddweud eu dweud.
Yn ddiweddar, cymeradwyodd Cabinet Caerffili gynlluniau i gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau dros dro newydd, y ‘Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch’ ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22 fel rhan o becyn ariannol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i gymryd camau cadarnhaol wrth gyflawni ei ymrwymiad i helpu mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac allyriadau carbon is.
Mae Cabinet Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo pecyn buddsoddi cyffrous gwerth cyfanswm o dros £40 miliwn, i helpu i drawsnewid ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.
​Mae Arweinydd y Cyngor wedi croesawu cyflwyniad o dîm sy’n ymroddedig i ddarparu cymorth canolog ‘brysbennu’ i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili.
O ddydd Sadwrn 27 Mawrth, cafodd y rhai dan 18 oed eu caniatáu i gymryd rhan mewn chwaraeon timau a gweithgareddau awyr agored.