Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae’r ystafell ffitrwydd ar ei newydd wedd yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn wedi ailagor ei drysau yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Stacey Dooley yn cwrdd â Paul a Richard: Stori Cysylltu Bywydau
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y Grant Datblygu Disgyblion i gynnwys grwpiau blwyddyn ychwanegol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 yn unig.
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymchwilio i un achos o dwbercwlosis (TB) mewn unigolyn sy'n gysylltiedig ag Ysgol Gyfun Coed-duon
Yn ddiweddar, mae’r Cabinet wedi nodi a chymeradwyo’n ffurfiol ganlyniadau’r ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft (y Map).
Mae dyn o Gaerffili wedi'i ddedfrydu am fridio cŵn heb drwydded o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.