Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Os yw'ch busnes wedi'i effeithio'n sylweddol gan gyfyngiadau Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020, ond rydych chi heb wneud cais am grant, neu heb ei gael, mae amser o hyd i wneud cais ar-lein.
Nid oes ots ble cawsoch chi eich geni, os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn 16 oed neu hŷn, gallwch chi nawr bleidleisio yn etholiadau'r Senedd.
Ydych chi'n adnabod plentyn 16 oed a allai greu hanes eleni trwy fod ymhlith y plant 16 a 17 oed cyntaf i gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd?
Mae COVID-19 wedi cael effaith ar Gymru gyfan. Mae wedi cyflwyno heriau gwirioneddol i fusnesau, manwerthwyr, cyrff cyhoeddus, aelodau etholedig a swyddogion cynghorau ledled y wlad. Gyda llawer o ansicrwydd i bob un ohonom, mae Archwilio Cymru bellach yn cynnal adolygiad o ddyfodol trefi Cymru.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi pleidleisio i gymeradwyo cam nesaf y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).
Rydyn ni i gyd wedi gorfod newid ein ffordd o wneud pethau yn sgil pandemig y coronafeirws, ac mae'n wir yn achos y Cyngor hefyd.